.

  • slide
icon

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (diagnoza i terapia metodą Neuroflow)

 

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPD ) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych . Osoba z APD będzie miała trudność rozpoznawać i interpretować dźwięki, w tym również dźwięki mowy - przy prawidłowym słuchu fizycznym.

Dziecko z APD zachowuje się podobnie jak dziecko z lekkim niedosłuchem i ma trudności z nauką ze słuchu, szczególnie w otoczeniu hałasu.

Przyczyny zaburzeń w przetwarzaniu słuchowym:
- w okresie prenatalnym m.in.: infekcje wirusowe, niedotlenienie podczas porodu, wcześniactwo,
- w okresie postnatalnym m.in.: przerost migdałka gardłowego, przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego,
- predyspozycje genetyczne, związane z opóźnionym lub zaburzonym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego,
- nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi i słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja)

Objawy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci:
- problemy z rozumieniem mowy w szumie,
- trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń,
- mylenie wyrazów, które są podobne brzmieniowo (np.: kura-góra), błędy w ich zapisie,
- trudności z koncentracją uwagi, z pamięcią słuchową,
- kłopoty w nauce czytania, pisania, w nauce języków obcych,
- wolniejsza reakcja na informacje podawane drogą słuchową, dziecko potrzebuje więcej czasu na usłyszenie i przetworzenie informacji, - częste zmęczenie po przebywaniu w niekorzystnym akustycznie środowisku.

Na czym polega diagnoza dziecka podejrzewanego o APD?
Diagnoza polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka (począwszy od okresu ciąży), wykonanie adiometrii tonalnej pozwalającej stwierdzić czy dziecko ma prawidłowy słuch oraz wykonanie testów oceniających wyższe funkcje słuchowe za pomocą znormalizowanych testów Neuroflow. Wskazane jest także przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (w poradni psychologiczno- pedagogicznej) w celu oceny poziomu rozwoju intelektualnego oraz podstawowych umiejętności szkolnych tj. czytania i pisania.

Jak pomóc dziecku z APD?
Terapia dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego opiera się na indywidualnie dobranym treningu słuchowym. Może on być prowadzony w gabinecie terapeutycznym, ale również w domu dziecka pod nadzorem rodziców. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu i trwają ok 20-30 min. Do przeprowadzenia treningu potrzebne są: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki oraz stabilny internet.

Trafna diagnoza i wczesne wprowadzenie terapii pozwolą uniknąć wielu kłopotów szkolnych i wychowawczych oraz umożliwią wykorzystać potencjały intelektualne dziecka.

Jeśli u swojego dziecka obserwujesz objawy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego zapraszamy na diagnozę i terapię do NZOZ EPMED w Radomiu ul. Waryńskiego 9a/8 tel.483311929


Artykuł powstał w oparciu o :
Senderski A.: „Diagnoza i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD według metody Neuroflow. Aktywny trening słuchowy”. Materiały szkoleniowe.

mgr Agnieszka Bondarowicz
surdopedagog, prowider Neuroflow
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EPMED Kielska s.j
Radom , ul.Waryńskiego 9a/8
Tel.483311929